Missió, Visió i valors

ELS NOSTRES PILARS

La nostra missió, visió i valors estan dirigits a oferir un servei sanitari de qualitat, impartit per professionals competents i compromesos, contribuint així en la millora de l'atenció de salut dels ciutadans, i consolidant-nos com a model de referència.

 

 

 

MISSIÓ

EAP VIC és una entitat de base associativa constituïda per professionals sanitaris i no sanitaris, compromesos en proveir atenció primària de salut a la població adscrita a l’ABS Vic Sud per compte del CatSalut, a persones que vulguin ser ateses pels nostres professionals de prestacions no incloses en el catàleg públic de serveis i a persones no adscrites com assegurats del CatSalut que vulguin rebre qualsevol prestació de la nostra cartera de serveis.

VISIÓ

Assolir el major nivell de salut possible en la nostra població, posant al seu abast els pilars que caracteritzen l’atenció primària de salut: atenció integral, promoció de la salut, autocura, prevenció, utilitzant les millors evidències científiques i centrada en el ciutadà.

Diferenciar-nos per una atenció a les persones que:

 • Situa al ciutadà com a eix vertebrador del nostre model i promou que es faci responsable de la seva salut; posant al seu abast les eines necessàries per que poguí fer-ho (noves tecnologies, participació comunitària, educació per la salut,etc.).
 • Treballa per afavorir la continuïtat i accessibilitat del servei així com la coordinació òptima amb altres proveïdors de l’entorn.
 • Vetlla per una integració i treball coordinat amb l’àmbit de l’atenció social.

 Defensar i promoure un model de gestió empresarial que es caracteritza per:

 • Els professionals com a element clau de l’organització: autònoms en el lloc de treball, competents i capacitats tècnicament, motivats i orientats a assolir el millor nivell de salut per la seva població, amb valors ètics que promouen una atenció sanitària de qualitat.
 • Flexibilitat del lloc de treball.
 • Direcció participativa.
 • Comunicació àgil.
 • El màxim aprofitament de les TIC i de les novetats en aquest àmbit.
 • Tenir la Qualitat com a element de suport.
 • Promoure la recerca i la docència en l’atenció primària de salut.
 • La cura del medi ambient i les polítiques d’estalvi energètic.
 • El compromís per difondre aquest model dins l’àmbit català de la salut.
 • La col·laboració amb altres proveïdors.

VALORS

 • Capacitat de treball.
 • Innovació i creativitat.
 • Treball en equip.
 • Eficiència.
 • La satisfacció dels professionals i la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Les polítiques d’implicació i desenvolupament dels professionals (formació, capacitació tècnica).
 • L’autoavaluació contínua i la millora.
 • Compromís ètic.
 • L’atenció centrada en el ciutadà.
 • Gestió participativa.