Drets i deures

 

DRETS I DEURES DELS CIUTADANS

Posem en el vostre coneixement part de la normativa que regula els drets i deures dels pacients en relació amb la salut i l'atenció sanitària. La nova carta de drets i deures dels ciutadans ha estat elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, adaptant-la al moment actual.

Les persones usuàries del sistema català de salut gaudeixen d'uns drets per vetllar que els procediments, les atencions i les prestacions que reben són els adequats, i per tant poden reclamar en les ocasions que aquests drets no es respectin. Tanmateix, també tenen unes responsabilitats i obligacions que han de complir. La carta de drets i deures dels ciutadans incorpora aspectes nous per avançar en el respecte de la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària.

Drets

  • Dret a l'atenció sanitària i als serveis de salut.
  • Dret a accedir als serveis sanitaris.
  • Dret a escollir els professionals i el centre sanitari.
  • Dret a ser atès dins d'un temps adequat a la condició patològica i d'acord amb criteris d'equitat.
  • Dret a sol·licitar una segona opinió.


Deures

  • Deure de responsabilitzar-se de l'ús adequat de les prestacions sanitàries ofertes pel sistema sanitari.
  • Deure d'utilitzar i gaudir de manera responsable, d'acord amb les normes corresponents, de les instal·lacions i els serveis sanitaris.
  • Deure de mantenir el respecte degut a les normes establertes en cada centre, així com a la dignitat personal i professional de les persones que hi presten els seus serveis.
  • Deure de facilitar, de forma lleial i certa, les dades d'identificació i les referents al seu estat físic, a la seva salut, que siguin necessàries per al procés assistencial o per raons d'interès general degudament motivades.

 Si voleu més informació:

 

clica aquí