Drets d'imatge

Protegim la imatge dels nostres professionals i pacients

Tots els professionals d'EAP Vic i pacients que apareixen de manera visible en fotografies publicades a la nostra web tenen signat el consentiment explícit i per tant disposem de la seva autorització per poder publicar la seva imatge quan aquesta està feta en un àmbit que així ho contempli la llei.