Tràmits administratius

On puc aconseguir la Targeta Sanitària Europea (TSE)?

És un tipus de targeta que serveix per estar cobert sanitàriament en els desplaçaments que puguem fer per la Unió Europea.
La proporciona l'Institut de la Seguretat Social (INSS) i es pot demanar per dues vies:

1. Per internet, accedint a la seva web oficial (www.seg-social.es).
2. Per telèfon (901 16 65 65).

En cas d’urgència es podrà sol·licitar presencialment en qualsevol oficina de l'INSS.

Marxo fora de Catalunya, què haig de portar?

Per rebre assistència sanitària a la resta de l'Estat espanyol, n'hi ha prou amb presentar la targeta sanitària a qualsevol centre de la xarxa pública.
No obstant això, és recomanable portar també una còpia de la cartilla de la Seguretat Social en els desplaçaments a altres comunitats autònomes, per si demanen el número d'afiliació.

La recepta electrònica és vàlida a tot Catalunya? I a Espanya?

Amb el Pla de Medicació vigent, podeu anar a qualsevol farmàcia del territori català, on us dispensaran la medicació sense cap problema.
Fora del territori català, la recepta electrònica no és vàlida, només us dispensarien el medicament amb la recepta en format paper.
Pel que fa a la caducitat dels fàrmacs inclosos en el pla de medicació, heu de tenir en compte que, tot i que tenen una data de vigència, el vostre metge en fa la renovació aproximadament un mes abans de caducar.

He tingut un fill. On l’haig d’inscriure?

Quan neix un nen/nena, des de l’hospital on ha tingut lloc el part, ens lliuraran un document en el qual certifiquen el naixement (data, hora, etc.).
Aquest document s’ha de portar al Registre Civil, on li donaran entrada i inscriuran el nom del nen al llibre de família.
Llavors, quan ja tinguem el llibre de família al dia hem d’anar a l’oficina de la Seguretat Social (Plaça Lluís Companys) a inscriure el nadó amb l’afiliació del pare o la mare (aquest tràmit necessita demanar cita prèvia al telèfon 93 886 02 15).
I per últim, hem d’anar a les oficines de l’Ajuntament on es resideix i empadronar-lo.
Amb tota aquesta documentació ens hem d’adreçar al CAP que escollim a formalitzar l’alta del nadó per obtenir l’assignació de pediatra i la tramitació de la targeta sanitària individual (TSI).

Tinc dret a receptes gratuïtes? On s’han de sol·licitar?

Actualment, és el Servicio Nacional de Salud qui dictamina l’aportació de farmàcia de cada usuari en funció de la seva renda (Reial Decret 16/2012 del 20 abril).
Vegeu el requadre adjunt dels trams:

 

 
  ACTIUS           PENSIONISTES
Rendes inferiors a 18.000 €/any
40%
10%, límit màxim 8€/mes
Rendes entre 18.000 i 100.000 €/any
50%
10%, límit màxim 18€/mes
Rendes superiors a 100.000 €/any
60%
60%, límit màxim 60€/mes
 
 

Puc sol.licitar aquest Centre com a lliure elecció? No visc a Vic.

A totes les persones usuàries del serveis sanitaris públics els correspon un CAP que es determina a partir del seu domicili. Però si voleu ser atesos en un altre centre o canviar el metge o pediatre que teniu assignat al vostre CAP, podeu sol·licitar-ho seguint el procediment establert.
Si el centre té metges lliures, se us aprovarà de fer el canvi mitjançant la sol·licitud que haureu de fer.

Sóc un estudiant desplaçat. Si haig d’anar al metge, on puc anar?

Tota persona que viu a Catalunya i té reconegut el dret a l’assistència amb la targeta sanitària individual (TSI), i està desplaçada del seu lloc habitual de residència, sempre i quan necessiti atenció urgent, pot acudir a qualsevol punt d’atenció sanitària, que se l’atendrà sense cap problema. Per contra, si la demanda no és urgent, s’ha d’adreçar al seu CAP de referència.
Els estudiants que ho desitgin poden demanar una lliure elecció de metge, de manera que mentre estiguin estudiant poden tenir el metge de capçalera assignat i accedir-hi tant amb caràcter urgent com no urgent.

Puc incloure Beneficiaris a la meva cobertura sanitària de la Seguretat Social?

Els requisits són:
- Ser cònjuge de la persona assegurada o conviure amb ella amb una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal, constituint una parella de fet.
- Ser ex cònjuge, o estar separat judicialment, en ambdós casos a càrrec de la persona assegurada per tenir dret a percebre una pensió compensatòria.
- Ser descendent, o persona assimilada, de la persona assegurada o del seu cònjuge (encara que n’estigui separat judicialment), del seu ex cònjuge a càrrec o de la seva parella de fet, en ambdós casos a càrrec de l’assegurat i menor de 26 anys, o en el cas de ser major de 26 anys, si té una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65 % (Persona assimilada: menor subjecte a tutela o a acolliment legal de la persona assegurada).
Els germans de la persona assegurada han de conviure amb l’assegurat i dependre’n econòmicament.
Es considera que els menors d’edat no emancipats sempre es troben a càrrec de l’assegurat. Igualment, es considera que, en els casos de separació per raó de feina, estudis o circumstàncies similars, hi ha convivència amb la persona assegurada.
Els majors d’edat i els menors emancipats NO depenen econòmicament de la persona assegurada si tenen uns ingressos anuals que superin el doble de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM.

Totes aquestes persones tindran la consideració de beneficiàries sempre i quan compleixin els requisits següents:
- No tenir la condició d’assegurat d’acord amb l’article 2.1.a.
- Tenir residència autoritzada i efectiva a Espanya.

No treballo ni cotitzo. Tinc els mateixos drets que els que treballen?

Tota persona resident a Catalunya i empadronada en qualsevol municipi, té dret a l’assistència mèdica.
Els nacionals residents i els estrangers amb residència legal, els cobreix la Seguretat Social, i els estrangers amb situació irregular (sense permís de residència), els cobreix el Catsalut, amb un temps d’empadronament de com a mínim, 3 mesos.