Pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones

15/10/2015

l'EAP VIC molt conscienciat en el tema d'igualtat de gènere.

La igualtat de gènere és un tema molt important per nosaltres, per això traçem la nostra línia estratègica adherint-nos a l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007 que diu que un Pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures adoptades, que té per objectiu aconseguir la igualtat entre dones i homes i eliminar possibles discriminacions que es puguin detectar per raó de sexe. El Pla d’EAP Vic es fixa en els següents punts:

Gestió ètica, igualtat i responsabilitat: Fer de les polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats un eix transversal en la gestió ètica de l’empresa. Els objectius són comunicar i difondre la igualtat d’oportunitats com  a un valor ètic fonamental a l’empresa, sensabilitzar l’entorn socio-laboral en la igualtat i portar a terme accions per desplegar de forma transversal la igualtat d’oportunitats a l’empresa.

Selecció, formació i promoció: Cal garantir que es compleixi en la selecció, formació i promoció els principis d’igualtats d’oportunitats. Nosaltres garantim la presència de dones i homes com a professionals que intervenen en el procés de selecció amb la finalitat que no s’afavoreixin valoracions de competències des candidats segons biaix sexista.

Conciliació familiar i laboral: Vetllem les mesures de conciliació desenvolupades per l’empresa. Identifiquem les necessitats personals, preveiem, planifiquem i facilitem possibles excedències i permisos de maternitat o paternitat i també permetem i afavorim les demandes de peticions de règims de jornada reduïda.

Llenguatge i imatge no sexista: A l’empresa l’us del llenguatge no és sexista. Les imatges que mostrem tampoc ho són. Un bon exemple és la revista Fer Salut. Sempre defensem l’eradicació del sexisme en el món laboral.

Riscos laborals i assetjament sexual: Desenvolupem la prevenció de l’assetjament sexual i dels riscos laborals per raó de sexe.