ENS REORGANITZEM EN UBA 3 PLUS

25/11/2022

A CONTINUACIÓ US EXPLICAREM QUE ÉS UNA UBA 3 PLUS, PER QUE HEM DECIDIT FER AQUEST CANVI I COM AFECTARÀ A LA MAJORIA D'USUARIS.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE LA UBA3PLUS A L’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE VIC SUD. CANVI DE MODEL ORGANITZATIU PER ATENDRE MILLOR A LES PERSONES QUE DONEM SERVEI.

 

 • Que és una UBA?

Una UBA és una Unitat Bàsica Assistencial, formada tradicionalment per un professional de medicina i un d’infermeria (UBA2) que comparteixen un mateix contingent de pacients. Amb una UBA es constitueixen equips de treball estables, amb espais de coordinació, que han de facilitar i millorar l’atenció del pacient i dels propis professionals, la coordinació i comunicació amb les persones que atenem.

 

 • Com ens hem organitzat fins ara?

Durant tot aquests anys, no hem treballat amb UBA (Unitat Bàsica Assistencial). Si bé tots els usuaris tenen assignat un metge i una infermera de família, tots els professionals de medicina i d’infermeria comparteixen usuaris indistintament, pel que no hi ha un equip estable i fixe que porti el mateix contingent d’usuaris.

 

 • Per què un canvi de model?

Els motius per fer-lo són diversos: en primer lloc, la falta de metges i metgesses de família  és un fet que fa temps s’està observant a tot el sistema sanitari i, tot i que nosaltres no el patim de manera important, és previsible que en un futur ho pugui ser condicionant l’accessibilitat àgil; en segon lloc, la necessitat d’oferir una atenció més centrada en les necessitats de determinades persones, sobretot amb complexitat clínica i/o social que es beneficien d’una atenció més estreta; en tercer lloc, l’excés d’usuaris  assignats a cada infermera (força més elevat que el número de pacients assignats als metges) i, finalment, la voluntat d’incorporar una nova figura al procés assistencial que és el referent clínic administratiu. També l’augment progressiu de població assignada al nostre centre i l’augment dels professionals de l’equip fan que ens plantegem aquest canvi per una millor coordinació entre professionals.

 

 • A qui afecta aquests canvis?

A tots els usuaris de l’Equip d’Atenció Primària VIC SUD majors de 15 anys, o sigui, tothom menys pediatria, tot i que a pediatria també s'afageix la fitgura del referent administratiu.

 

 

 • Quina diferència hi ha entre UBA2, UBA3 i UBA3plus?

UBA 2 és un equip format per 1 metge i 1 infermera que comparteixen un mateix contingent de pacients. Parlem d’UBA3 quan a aquest equip s’uneix un referent administratiu. En la UBA3PLUS, el referent administratiu té unes competències avançades adquirides amb una formació específica per donar un atenció de qualitat amb coneixements clínics per acompanyar a l’usuari en tot el seu procés assistencial.

 

 • Quins son els canvis més rellevants d'aquest nou model d'organització en UBA3PLUS? En què em pot afectar com usuari?

Els canvis més destacats són:

 • enlloc de compartir pacients tots els metges/esses amb totes les infermeres, es passaran a formar equips d’un metge/ssa i una infermera compartint mateix contingent d’usuaris. Assignarem cada contingent de medicina a una infermera. Això vol dir que infermeria passarà d’assumir enlloc de 3.000, uns 1700-1800 usuaris amb el què molts usuaris canviaran d’infermera ja que tindrem mes personal d’infermeria per repartir tots els usuaris.
 • Cada contingent d’usuaris tindrà el mateix metge/ssa, infermer/a i referent administratiu/va, facilitant així la coordinació entre ells, optimitzant recursos i millorant la resposta de la demanda dels usuaris.
 • Com usuari li pot passar que se li canviï la infermera que tenia assignada fins ara.

 

 • Què es pretén amb aquest canvi de model?

El que es pretén amb aquest nou model és entre altres, millorar l’accessibilitat i longitudinalitat dels usuaris amb el seu equip sanitari, reduir càrregues de treball dels professionals sanitaris i optimitzar els recursos, millorar el seguiment i control de les malalties cròniques i, en definitiva, millorar la satisfacció dels usuaris i dels propis professionals.

 

 • Com afecta al servei de pediatria? També hi haurà canvis?

No. A pediatria seguiran com fins ara donat que son menys professionals i no s'ha vist necessari però si que s'assignaran referents clínics administratius a tots els usuaris.

 

 • Tothom canviarà de professionals de referència? Com es farà l’assignació de la UBA?

Els contingents de pacients es regiran per l’actual contingent mèdic. Infermeria reduirà el número d’usuaris assignats i se li assignen els usuaris d’un metge/sa. Això vol dir que alguns usuaris canviaran majoritàriament de professional d’infermeria.

 

 

 • Per què he de canviar d’infermera?

Infermeria porta un volum molt elevat de pacients. Volem reduir els contingents d’infermeria per donar una millor atenció. Els contingents de pacients es regiran per l’actual contingent mèdic. Infermeria reduirà el número d’usuaris assignats i se li assignen els usuaris d’un metge/sa pel que infermeria assumirà pacients que ara no coneix i algun usuaris canviaran d’infermera.

 

 • Puc negar-me a canviar d’infermera? Que passa si no vull canviar de professional d’infermeria?

L’objectiu d’aquest nou model d’organització es crear equips de professionals estables pel mateix grup d’usuaris i millorar així la coordinació, el seguiment i l’atenció dels usuaris. És un dret dels usuaris poder demanar canvi de professional en el mateix centre, si fos el cas, per no estar d’acord amb el canvi, es canviaria també el metge amb qui la infermera sol·licitada forma UBA sempre i quan el contingent al que hagués de passar ho permet per volum de pacients assignats.

Actualment comptem amb un equip d’infermeria molt ben preparat i amb molt bon nivell competencial  pel que garantim una molt bona atenció i seguiment per part de totes elles.  Infermeria també ha de fer un esforç en aquest canvi ja que no els serà fàcil deixar d’atendre els pacients que han seguit durant força anys. Demanem als usuaris que facin confiança en el nou equip abans de demanar canvis que no sempre podrem garantir si volem mantenir la mateixa UBA.

 

 • Com sé quins seran els meus nous professionals, qui serà la meva UBA3?

Els seus professionals actuals li informaran durant aquests mesos previs i li resoldran els dubtes que tingui al respecte. Més avall mostrem la relació de les futures UBA3.

 

 • Qui és el Referent Clínic Administratiu?

El Referent Clínic Administratiu és un professional administratiu que s’ha format mitjançant un curs específic de pràctiques avançades per constituir-se en un autèntic referent administratiu del pacient i ser un suport que facilita el dia a dia dels professionals sanitaris assistencials i acompanya a l’usuari en el procés assistencial segons les seves necessitats.

 

 • Quina funció té el referent clínic administratiu?

El referent clínic administratiu és l’encarregat de donar resposta a la demanda dels usuaris, assegurar la gestió de proves i visites i facilitar les coordinacions entre atenció primària i hospital, entre altres. És una figura que va molt més enllà del que són les tasques “tradicionals” de recepció al taulell. Millorar l’accessibilitat dels usuaris als professionals sanitaris quan és necessari segons la demanda, millorar la longitudinalitat (que el pacient pugui ser atès majoritàriament pels seus professionals sanitaris assignats), millorar el control i seguiment en cas de patologies cròniques (establir els controls periòdics necessaris de manera regular i assegurar-los), coordinar les tasques administratives i d’informació a les persones ateses i els professionals que intervenen en el procés, sol·licitar i programar visites, proves diagnòstiques i derivacions, sota   la supervisió del sanitari i fer-ne el seguiment així com transmetre informació al pacients durant el procés assistencial i, en definitiva, fer que aquesta experiència d’atenció al CAP sigui fluïda, adequada i respongui a les necessitats de les persones i al contínuum assistencial.

 

 • Quines avantatges te tenir un referent clínic administratiu?

Volem que sigui l’administratiu referent i de confiança del pacient i del personal sanitari,  que treballa amb autonomia, dona suport a tots els estaments i té una visió de 360º de tot el procés assistencial que pot seguir un usuari. Facilita l’accessibilitat, resol dubtes, fa les gestions administratives necessàries i té coneixement de tot el procés assistencial del pacient.

 

 • Com sé qui és el meu referent administratiu?

Es pot demanar aquesta informació al centre. El seu metge i infermera també l’informaran.  Pot ser que davant alguna gestió que precisi, se li informi de qui és el seu referent clínic administratiu.

 

 • Com puc contactar amb el meu referent administratiu?

Si és per una gestió no urgent, pot contactar:

 • Telefònicament: trucant al CAP i si no hi és els seus companys d’atenció a l’usuari li deixaran una nota per que es posi en contacte amb vostè.
 • Vía e-consulta a través de la plataforma La Meva Salut dirigit-se al referent administratiu igual que fa amb el seu metge o la seva infermera.

 

 

 • Tots els tràmits els he de fer amb el meu referent administratiu?

No. Quan es dirigeixi al taulell del centre o truqui, li demanaran el motiu de la seva consulta i què necessita. La gestió li resoldrà el professional administratiu que l’atengui en aquell moment (demanar cita, gestió administrativa, etc..). Si el que vol es contactar amb el seu referent administratiu per algun assumpte del qual ell ja està al corrent, li deixaran una nota perquè es posi en contacte amb vostè.

 • Només seré atès per la meva UBA? Que passaria si els professionals de la meva UBA no hi són quan demani per ells? Qui m’atendrà?

Pretenem millorar l’accessibilitat amb els seus professionals assignats i la longitudinalitat, és a dir, que sigui atès majoritàriament pels seus professionals assignats. No obstant, si això no és possible pel motiu que sigui, l’atendrà un altre professional del centre ja sigui metge, infermera o administratiu segons el que requereixi i segons la prioritat o urgencia de l’atenció.

 

 • A partir de quan es preveu aquest canvi de model organitzatiu?

A partir de gener 2023 farem el canvi d’assignació d’usuaris.

 

 

 • Com afectarà el canvi organitzatiu al seguiment de les meves patologies cròniques (diabetis, hipertensió, insuficiència cardíaca, etc..)?

Encara que canviï de professional, no ha d’afectar al seguiment que ja feia. Disposem de tota la informació a la història clínica i els protocols s’apliquen per igual a tots els usuaris.

 

 • Com es farà el traspàs de pacients amb complexitat?

Els professionals actuals passaran la informació rellevant i necessària d’aquells usuaris mes complexes i/o crònics dels que deixaran de ser referents, als nous professionals assignats per garantir la continuïtat assistencial.

 

 • Com es farà l’atenció domiciliària?

Aquí cal diferenciar el programa d’atenció domiciliària (ATDOM) que inclou el seguiment habitual de pacients crònics, i els domicilis aguts. En el primer cas, el programa d’ATDOM, serà assumit per la pròpia UBA (actualment es canviava d’infermera però no de metge), mantenint així l’atenció pel mateix equip en totes les etapes de la malaltia i fins al final de vida si s’escau. Pel que fa als domicilis aguts, cada dia hi haurà una UBA assignada pels domicilis aguts que puguin sortir. Aquest dia, aquests professionals no tindran agenda de visites presencials.

 

 • Com quedaran formades les UBA3? Quins professionals les componen?

Els usuaris quedaran repartits en les següents UBA3, tenint en compte que inicialment l’usuari segueix assignat al metge que tenia fins ara.

 

MEDICINA

INFERMERIA

ADMINISTRATIU

Dra. Aguilà

Eli Marcé

Sílvia Casas

Dra. Álvarez

Alicia Bardolet

Claudia Lugo

Dra. Ballarin

Sílvia Ricart

Raquel Armada

Dr. Casanovas

Judit Canudas

Mercè González

Dr. Codinachs

Betsa Girón

Mercè Ausió

Dra. Font

Maria Revert

Pilar Domingo

Dra. Franquesa

Cristina Sanmartin

Angel Serrano

Dra. Moleiro

Anna Bartés

Maira Vilaseca

Dra. Muntadas (Dra. Cortez)

Laia Guasch

Marc Fuentes

Dra. Obiols

MIreia Gallés

Eva Puig

Dr. Seguer

Alba Calzada

Alba Ramírez

Dra. Serrarols

Marta López-Cepero

Montse Escriu

Dr. Terns

Marta Dachs i Griselda Trullàs

Anna Buxadé

Dra. Villanueva

Marc Vila

Natalia Hernández

Dra. Aulet

Dra. Busquets

Dr. Carvajal

Dra. Mendoza

Gemma Armengol

Sara Bosch

Lali Sanjosé

Òscar Autet

Laia Martínez

 

Informació addicional