TRÀMITS BUROCRÀTICS

04/08/2020

Què puc fer i què no puc fer al CAP??? Aquí us passem l'instrucció i un resum en forma de gràfiques aclaridores.

 

Relació indicativa de documents que els ciutadans tenen dret a obtenir i professional o unitat que el pot emetre :

 Els ciutadans tenen dret a l’obtenció dels documents següents

Document que es vol obtenir

Qui el pot fer?

Informe de salut

Metge/essa o infermer/a de família.

L’informe de salut només pot contenir la informació que hi ha a la història clínica

Certificat de defunció

Metge/essa de família

Altes, baixes i comunicats de confirmació en casos d’incapacitat temporal.

 Informes o documents preceptius vinculats a les prestacions del sistema de Seguretat Social

Metge/essa de família. Es facilita l’accés a la documentació a través de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania o La Meva Salut, sempre que el metge o metgessa pugui garantir el seguiment del procés.

 

 Sempre que la informació estigui recollida a la HC3/curs clínic serà visible per al seguiment i control de les prestacions.

Certificat d’assistència

Unitat d’Atenció a la Ciutadania

Pla de medicació

Metge/essa o infermer/a de família

El ciutadà o ciutadana té dret a obtenir el seu pla de medicació, per la qual cosa el professional que fa la prescripció o indicació del tractament garanteix que el ciutadà en disposi per mitjans segurs.

 El ciutadà o ciutadana en pot obtenir una còpia a través de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania o de La Meva Salut. De forma excepcional, si el ciutadà s’adreça a l’oficina de farmàcia sense el pla de medicació vigent, i en cas que no hi pugui accedir per altres mitjans, presentant la TSI se li pot lliurar una còpia com a pas previ per permetre la dispensació.

PAO

Metge/essa de família

Derivacions, sol·licituds d’interconsulta o consultes virtuals

Metge/essa o infermer/a de família

Sol·licituds de transport sanitari no urgent

Metge/essa o infermer/a de família

Certificats de situació d’alta al Registre central de persones assegurades

Unitat d’Atenció a la Ciutadania

Informe de dependència energètica (DE) i detecció de risc de pobresa energètica (PE)

Treballador/a social o bé Metge/essa o infermer/a de família

Informe de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions, així com altres informes necessaris per al dret a una prestació pública

Metge/essa o infermer/a de família

 

Relació de tipus de documents que els professionals dels centres d’atenció primària no han d’emetre perquè no són pertinents, perquè no formen part de la cartera pública o perquè s’han de fer en un altre àmbit

 

Document que es vol obtenir

Qui l’ha de fer?

Certificat o informe d’aptitud o de capacitat per a activitats esportives o de lleure

Centres autoritzats

Certificat per permisos d’armes o de conduir

Centres autoritzats

 

Certificat o informe per a ajuts, subvencions, assegurances i altres

Centres autoritzats

Avaluació d’aptitud, capacitat o riscos laborals, incloent-hi processos de selecció i oposicions

Servei de prevenció de cada empresa o centres autoritzats

Peritatge per designació judicial

Només professionals inscrits al registre de pèrits del col·legi professional corresponent

Fe de vida

Registre civil

 

Nota: Per tal d’acreditar que la persona està viva, es pot emetre un justificant de situació d’alta al Registre central de persones assegurades.  Unitat d’Atenció a la Ciutadania

 

Justificació d’absències per motius de salut, sense incapacitat temporal

No s’han de fer, especialment si es demana que s’acompanyi de texts tipus “necessita repòs” o similars.

 

 Nota: Per tal d’acreditar una assistència (presencial o no presencial), hi ha el certificat d’assistència.

Justificants per absència escolar per malaltia

Titulars de la potestat parental (pares/mares) o tutors legals.

Justificants per fi d’exclusió escolar per malaltia

S’han de seguir els criteris acordats pel Departament de Salut i el Departament d’Educació

Sol·licituds de proves o prestacions generades en altres àmbits assistencials

assistencials Tots aquests documents s’han de generar i gestionar, i s’ha d’informar del resultat el pacient des del lloc en què es generin, llevat que territorialment i a través de l’acord clínic (trajectòries, vies clíniques, etc.) s’acordi un altre criteri.

Sol·licituds de proves o prestacions generades en l’àmbit privat

El sistema sanitari públic no té obligació de fer-se càrrec de prestacions derivades d’un acte assistencial indicat en l’àmbit privat

 

 

Podeu llegir el contingut sencer de la circular al link: 

Instrucció 5/2020 del Marc d’actuacions de desburocratització en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària.