Cartera de Serveis

Aquests són els serveis que oferim al CAP

Cartera de serveis

Assistència Sanitària

Es pot sol·licitar hora de visita per telèfon, presencialment o per mitjà de La Meva Salut internet
El nostre centres està oberts de dilluns a divendres de 8 a 21 hores

L’assistència sanitària s’organitza en diferents tipus de visites:

 

Atenció en consulta

L’Atenció en consulta té les següents modalitats:

 • Consulta amb cita prèvia
 • Consulta espontània o urgent
 • Consulta no presencial

Atenció domiciliària

L’atenció al domicili es presta, tant en règim espontani en resposta a la demanda del pacient, com en règim programat formant part d’un programa específic d’atenció domiciliària (ATDOM) en pacients especialment fràgils que precisen seguiment a domicili.

Consulta telefònica

Les consultes telefòniques poden fer-se trucant al telèfon 93 8833443 o per mitjà de La Meva Salut.

En tots dos casos el professional sanitari rebrà un avís a la seva agenda i contactarà amb el pacient que ha fet la demanda tant aviat com li sigui possible.

Consulta per correu electrònic

Aquest tipus de consultes es realitzaran per mitjà de La Meva Salut que permet una relació segura i bidireccional amb els professionals sanitaris.

Es respondrà el més aviat possible.

Trobareu la informació necessària a la nostra...

pàgina web

 

 Activitats sanitàries

Les activitats sanitàries que oferim són aquelles pròpies dels Equips d’Atenció Primària de Salut:

 • Anamnesi, exploració física, diagnòstic i tractament de patologies.
 • Prescripció farmacèutica.
 • Sol·licituds de proves complementàries.
 • Seguiment de patologies agudes i cròniques.
 • Establiment dels criteris de baixa i alta laboral i control de les mateixes.
 • Derivació a especialistes o centres especialitzats.
 • Seguiment de malalts visitats a especialistes tant de l’àmbit públic com privat.
 • Certificats o informes requerits per l’usuari.
 • Cures pal·liatives.

  

Procediments terapèutics i tècniques

Es realitzaran pel personal sanitari i inclouen:

 • Sutures, cures i tractament d’úlceres cutànies.
 • Administració injectables.
 • Vacunes segons calendari.
 • Seguiment tractament amb anticoagulants orals amb determinació INR per mitjà de sang capil·lar i coordinació amb especialitzada.
 • Extracció de sang i obtenció d’altres mostres biològiques.
 • Extracció de taps de cera i taponaments nasals.
 • Realització d’electrocardiogrames, oscil·lometria i/o doppler.
 • Realització d’espirometries, pulsioximetries.
 • Prova de la tuberculina.
 • Prova d’embaràs.
 • Tires d’orina.
 • Sondatges vesicals i nasogàstrics.
 • Cures d’estomes digestives, urinaris i traqueals.
 • Immobilitzacions i embenatges.
 • Infiltracions.
 • Aerosolteràpia.
 • Cirurgia menor.
 • Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA).
 • Reanimació cardiopulmonar.
 • Realització d’audiometries.
 • Cribratge de patologia oftalmològica amb fotografia del fons d’ull amb càmera amidriàtica.
 • Índex turmell-braç.
 • Strepto-test.
 • Tires de troponin.
 • Audiometries.
 • Cribratge glaucoma amb tonòmetre d’aire.
 • Cribratge degeneració macular amb reixeta d’Amsler.
 • Crioteràpia lesions cutànies.
 • Strepto-test.
 • Determinació nivells troponina per diagnòstic dany coronari agut.
 • Determinació nivells pro-BNP per diagnòstic descompensació insuficiència cardíaca.
 • Determinació nivells de D-dímer per diagnòstic trombosi venosa profunda.

Proves complentàries:

1- Ecocardiogrames

2- Ecografies

3- Ortopantografies

 

 

Laboratori

L’extracció de sang i la presa de mostres per a anàlisi s’efectuen en el propi centre de 8 a 8:45h  de dilluns a divendres pel personal d’infermeria del nostre centre, amb la petició feta pel professional sanitari i amb cita prèvia.

Per a pacients amb impossibilitat de desplaçar-se, també es realitzen analítiques a domicili.

 

 

Proves diagnòstiques complementàries

Es realitzen sempre a petició del professional d’atenció primària a centres concertats del territori:

 • Radiologia simple
 • TAC
 • Densitometria òssia
 • Gammagrafia
 • Endoscòpia digestiva amb sedació
 • Electromiograma
 • Mamografies

 

  

Activitats preventives i de promoció de la salut

 • Immunitzacions a tots els grups de població, segons el calendari de vacunacions vigent del CatSalut.
 • Quimioprofilaxi antibiòtica.
 • Informació i assessorament sobre conductes o factors de risc i sobre estils de vida saludables. Activitats d’educació per la salut grupals i en centres educatius.
 • Detecció dels conductes de consum de risc i el seu control (alcoholisme, tabaquisme, drogodependències…)
 • Cribratge i detecció de factors de risc cardiovascular i patologies cròniques: hipertensió arterial, diabetis mellitus, dislipèmia, malaltia pulmonar obstructiva crònica, obesitat, metabolopaties a la infància…
 • Educació sanitària individual i grupal adreçada tant a persones sanes com a pacients amb problemes de salut establerts, fomentant estils de vida saludables (alimentació sana i exercici físic) i la prevenció de riscos per a la salut amb una clara orientació per millorar coneixements, habilitats i l’autocura dels pacients.
 • Protocol de seguiment del nen sa.
 • Atenció familiar amb anàlisi del context familiar i detecció de la disfunció familiar.
 • Cribratge de trastorns depressius i altres patologies mentals, així com prevenció del suïcidi.
 • Cribratge de caries i prevenció de malaltia periodontal i càncer bucal.
 • Cribratge per al risc de malalties infecto-contagioses.
 • Detecció i orientació de famílies i individus de risc psicosocial.
 • Promoció de l’autocura i de conductes sexuals sense risc.
 • Detecció de situacions de risc i atenció a la violència de gènere o envers infants o gent gran, en coordinació amb la xarxa assistencial del territori.

  

Unitat d’atenció domiciliària

 Permet assegurar la continuïtat assistencial i millora l’atenció dels pacients especialment fràgils en programa ATDOM.

 

 

 Treball social

No ubicat dins el CAP:

 • Valoració del risc social.
 • Assessorament sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics.
 • Abordatge dels problemes socials tant al centre com a domicili, i suport al malalt i al cuidador.
 • Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social tan en consulta espontània com programada a aquelles famílies o persones amb problemes socials que influeixin directa o indirectament en la salut.
 • Promoció i participació en l’avaluació dels aspectes culturals, socio-econòmics i de risc socio-sanitari de la població assignada a l’EAP.
 • Participació en programes de salut.
 • Vetllar perquè l’EAP integri els aspectes relacionats amb la reinserció social en l’atenció a la població.

   

Salut comunitària

 • Identificar i prioritzar els principals problemes de salut de la població. Adequar els serveis a les necessitats detectades.
 • Conèixer els recursos institucionals i comunitaris, promoure el seu desenvolupament i aprofitament per part de la població.
 • Establir sistemes de registre que permetin conèixer els problemes de salut atès la seva incidència, prevalença i cobertura de l’atenció prestada.
 • Col·laboració i suport en temes sanitaris a les organitzacions de la comunitat.
 • Coordinació amb altres serveis de la comunitat, especialment els serveis socials i altres serveis sanitaris.
 • Establir mecanismes formals i informals de participació en l’anàlisi de les necessitats i la decisió d’intervencions.

  

Vigilància epidemiològica

 • Control i declaració de malalties de declaració obligatòria.
 • Seguiment de casos i contactes de malalties infecto-contagioses.
 • Declaració de reaccions adverses a medicaments.

 

Coordinació amb altres serveis sanitaris

De cara a l’optimització de l’atenció rebuda pels pacients que es visiten als nostres centres, es fa imprescindible la coordinació amb altres serveis del territori. Totes les entitats garantim el tractament confidencial de les dades dels pacients a tots els nivells assistencials.

 

 

 

Coordinació amb els serveis de suport diagnòstic

els diferents proveïdors de proves complementàries, d’àmplia experiència i trajectòria assistencial al territori, garanteixen l’accessibilitat a les mateixes amb seguiment i control de les llistes d’espera. S’ofereix un alt nivell de qualitat en la seva realització, així com una ràpida entrega dels resultats.

Coordinació amb el segon nivell assistencial

Es mantenen contactes amb l'Hospital Universitari de Vic on visiten els especialistes de referència per tal d’agilitzar tots els procediments i una ràpida accessibilitat a les visites. Les reunions amb metges especialistes i els responsables dels serveis es realitzen de forma periòdica. Així mateix, la coordinació amb els serveis de salut mental de referència es fa de forma mensual i assegura la continuïtat assistencial i el seguiment de pacients amb trastorn mental greu i la detecció i tractament de la resta de psicopatologia de la infància, adolescència i edat adulta.

Coordinació amb els restants recursos sanitaris i socials de l'Àrea Bàsica de Salut

Es mantenen col·laboracions amb els serveis hospitalaris de referència per tal de garantir una accessibilitat alta als esmentats serveis, sobretot en els casos en que la gravetat de la patologia detectada exigeixi un ràpid tractament. Així mateix, la treballadora social es coordina de forma activa a amb els serveis socials del territori, així com amb els serveis socio-sanitaris per tal d’optimitzar la utilització dels recursos existents.

Coordinació i implementació dels programes d'emergències

Tots els professionals del centre s’acrediten de forma periòdica en tècniques de reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada i es coordinen amb la resta de serveis d’emergència del territori.

  

Tràmits administratius

El personal de la Unitat d’atenció a l’usuari és la primera porta d’entrada del sistema i el seu paper és facilitar la tasca assistencial de l’equip i orientar als pacients de cara a la millor manera de resoldre la seva demanda. Entre les seves tasques hi destaquen:

 • Informació i documentació sanitàries.
 • Gestió d’agenda dels professionals.
 • Gestió de les derivacions de les primeres visites a especialistes.
 • Assignació de metge/pediatre/infermer.
 • Canvis de metge/pediatre/infermer.
 • Canvis de Centre d’Atenció Primària.
 • Tramitació/renovació de la targeta sanitària.
 • Lliurament de fulls de confirmació de baixes laborals.
 • Lliurament de còpia de recepta electrònica.
 • Recepció de les reclamacions i suggeriments.
 • Gestió de proves complementàries.
 • Recepció i tramitació del Document de Voluntats Anticipades (DVA).

  

Odontologia

Servei públic

Prestacions cobertes pel CatSalut.

 

Inclou per a infants:

 • Instruccions sanitàries en dieta i salut bucodental acompanyades d’ensinistrament d’higiene oral.
 • Aplicació de fluor tòpic segons les necessitats individuals de cada infant.
 • Revisió anual incloent-hi l’exploració radiogràfica quan sigui convenient.
 • Segelladors de fissures o fosses en dents permanents.
 • Obturacions en dents permanents.
 • Tractaments pulpars de les dents permanents amb lesions irreversibles que puguin ser reparades.
 • Exodòncies de dents temporals i permanents.
 • Tartrectomies en dentició permanent quan es detecti càlcul i/o pigmentacions extrínseques incompatibles amb la salut gingival.
 • Tractaments de les incisives i canines permanents en cas de malaltia, malformació o traumatisme.
 • Programa de salut bucodental a les escoles.

Inclou per a adults:

 • Revisions, instruccions d’higiene oral.
 • Proves radiològiques complementàries (ortopantomografia i RX periapicals).
 • Proves de sensibilitat al fred i calor.
 • Exodòncies simples i semiquirúrgiques.
 • Tartrectomies (neteges dentals) en dones embarassades (sota indicació facultativa).

 

 

 

Podologia

Servei públic

Prestacions cobertes pel CatSalut.

 

Prevenció del peu diabètic

  • Protocol podològic i assessorament adreçat a pacients diabètics, amb tres visites anuals finançades pel sistema de salut (sota indicació facultativa).