Codi ètic

Aquest codi ètic exposa els compromisos i responsabilitats, tant ètiques com de gestió, sota els quals es regeix l'actuació del nostre centre en tots els àmbits on treballem i amb les persones a qui ens dirigim.

1. INTRODUCCIÓ

EAP VIC SLP segueix, com la resta d’entitats de base associativa, el codi ètic institucional ACEBA (Associació Catalana d’Entitats Base Associativa). Marc conceptual que ha de regir l’actuació de les EBA, des del punt de vista de relació amb els pacients i usuaris, de la relació amb els propis treballadors i de la relació amb la societat.

 


2. DEFINICIÓ

Codi Ètic de Gestió: Pautes de comportament en quant a la utilització dels recursos destinats pel CatSalut per aquest model d’Atenció Primària i als deures que tenim com a proveïdors del sistema sanitari públic català.

3. RESPONSABILITAT

L’objectiu de la gestió de les EBAs, i per tant d’ EAP VIC, ha de ser millorar la qualitat de vida, la dignitat i el benestar dels individus als quals atén, cercant els principis d’equitat, accessibilitat, efectivitat i eficiència del sistema sanitari.

Les EBAs han de ser respectuoses amb les persones (pacients i professionals) i garantir la confidencialitat de la informació sanitària. Com empreses han de ser models envers de la societat i els treballadors de la defensa dels valors ètics.

3.1. Responsabilitat en front a la gestió d'EAP VIC

 • Gestionar el personal i les seves activitats amb honestedat, integritat, respecte, justícia i bona fe.
 • Complir amb la legislació sanitària.
 • Mantenir la competència i experiència amb gestió realitzant programes de capacitació adients.
 • Evitar que les relacions professionals ocasionades per la realització del càrrec siguin utilitzades en benefici propi.
 • Respectar les confidències professionals.
 • Millorar la imatge de la gestió enfront la societat.
 • Evitar la provisió, prescripció o cerca de compensacions, per part dels professionals sanitaris, per serveis o activitats que no hagin demostrat de forma científica la seva eficàcia.
 • Assegurar la provisió d’adequada de serveis sanitaris, segons el nivell assistencial, sota la base de grau de benefici (entès com a diferència entre els resultats clínics amb o sense tractament), versemblança del benefici, durada del benefici, cost i nombre de persones a les quals es beneficia.
 • Vetllar pel bon nom de la societat on treballa i de l’ACEBA.
 • Evitar de participar en activitats que puguin comprometre la credibilitat i la dignitat del model de gestió de les EBAs.


3.2 Responsabilitats en front els pacients, la pròpia organització i treballadors.

3.2.1 Responsabilitats en front del pacient. Els responsables de la gestió d’EAP VIC i de la resta de les EBAs han de:

 • Assegurar els procediments necessaris per que s’avaluï la qualitat de l’atenció o serveis prestats.
 • Garantir que la presa de decisions per part dels professionals sanitaris es faci segons els estàndards mèdics actuals i acceptats per la comunitat sanitària.
 • Malgrat la consciència dels costos i de la no provisió de serveis innecessaris, cal garantir que la qualitat de l’assistència prestada ha de ser la primera consideració a tenir en compte.
 • Assegurar que els professionals de les EBA puguin aplicar i avançar en el coneixement científic per millorar les preses de decisions.
 • Evitar aquelles practiques que fomentin la discriminació en qualsevol dels seus aspectes (per causes de religió, edat, sexe, raça, ideologia, procedència social, nacionalitat, o d’altres) i afavorir mesures preventives que evitin l’aparició d’aquestes pràctiques.
 • Assegurar la presència de procediments que garanteixin la informació als usuaris dels drets, serveis, responsabilitats i riscs que es derivin de la prestació dels serveis sanitaris. La informació ha de ser entenedora per l’usuari.
 • Promoure els procediments que facilitin l’autonomia del pacients.
 • Assegurar l’existència de procediments que salvaguardin la confidencialitat i privacitat dels pacients.
 • Vetllar per el dret a la intimitat dels usuaris.
 • Enregistrar adequadament les actuacions realitzades o demanades a un pacient.
 • Garantir la realització d’activitats, no solament curatives, sinó de prevenció de malalties i de promoció de la salut.

3.2.2 Responsabilitat de la gestió amb les entitats que representen. La gestió ha de:

 • Assegurar que l’assignació de recursos, per part del finançador, sigui suficient per garantir que l’assistència sanitària es pugui proveir segons els estàndards de la bona praxi.
 • Proveir serveis consistents amb els recursos disponibles.

 3.2.3 Responsabilitat de la gestió en front els treballadors

 • Assegurar un ambient que faciliti la discussió d’aspectes ètics.
 • Assegurar un ambient lliure d’assetjaments, coercions, especialment per la realització d’actes no ètics o il·legals; o qualsevol tipus de discriminació en base l’edat, sexe, raça, origen, discapacitat o d’altres.
 • Treballar per facilitar la utilització i promoció de les habilitats dels treballadors.
 • Prestar atenció especial per facilitar un ambient segur en els llocs de treball.
 • Facilitar els mecanismes que facilitin la comunicació dels agravis i apel·lacions.

3.3 Responsabilitat enfront de la societat i el medi ambient

3.3.1 Responsabilitat enfront de la societat. La gestió d’EAP VIC i de les EBA ha de:

 • Treballar per identificar les necessitats de salut de la societat on presta el seu servei.
 • Procurar l’accés adient als serveis proveïts.
 • Col·laborar amb les diferents autoritats sanitàries i participar activament en les activitats que millorin l’estat de salut i promoguin la qualitat de l’assistència.
 • Facilitar informació acurada i adient que permeti conèixer els serveis que s’ofereixen.

 3.3.2 Responsabilitat enfront el medi ambient. La gestió del centre ha de:

 • Respectar les normatives vigents en matèria de medi ambient.
 • Impulsar les energies renovables en els centres d’atenció primària.
 • Col·laborar de manera activa en la promoció del medi ambient.

 

4. CONFLICTES

4.1 Conflicte d’ interessos. Evitar les actuacions que beneficiïn directa o indirectament en la utilització de l’autoritat o informació privilegiada

 • Utilitzar l’autoritat o la informació per prendre decisions de manera intencionada que afecti negativament a l’organització.
 • Garantir que les decisions es prendran en relació als interessos de l’organització (EBA).
 • Revelar a la organització (EBA) de qualsevol conflicte d’interès econòmic o personal en relació a les decisions de la gestió.
 • No acceptar regals o altres beneficis que s’ofereixin en relació a les decisions de gestió.

 4.2 .Transgressions del Codi ètic. Totes les persones d'EAP VIC SLP que detectin que es vulnera el codi ètic poden comunicar-la al seu responsable d’àrea o a qualsevol membre de la Direcció d'EAP VIC. Els responsables d'àrea ho comunicaran a la Direcció Assistencial i aquesta ho trametrà al Consell d’ Administració on s’avaluaran i es decidirà quins tipus d’acció cal prendre .

Totes les persones d'EAP VIC poden comunicar qualsevol transgressió del Codi Ètic a través del programa informàtic Qualiteasy®

En l’informe de revisió del Sistema de Gestió de la Qualitat (IMP-009), es farà constar si s’escau, el tipus de vulneració i les accions presses.